Podmienky použitia

Cashback portálu PlnáPeňaženka.sk dostupného na stránkach www.plnapenazenka.sk.
1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1
Tieto podmienky použitia (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb cashback portálu PlnáPeňaženka.sk prevádzkovaného Poskytovateľom na internetovej (webovej) adrese www.plnapenazenka.sk uzatvárané medzi spoločnosťou Prima Digital s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07282362, DIČ: CZ07282362, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298322 ( ďalej len „Poskytovatel“) a Používateľom.
1.2
Pojmy s veľkými začiatočnými písmenami definované v   Podmienkach budú mať význam, ktorý je im v Podmienkach pripisovaný. Pre zabezpečenie jednotného výkladu pojmov používaných v rámci Podmienok je tiež definovaný nasledujúci slovníček pojmov:
1.2.1
AZ je zák. č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) v znení neskorších predpisov;
1.2.2
Bankovým účtom sa rozumie bankový účet otvorený v bankovom ústave na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky;
1.2.3
Bonusmi sa rozumejú mimoriadne finančné odmeny poskytované Poskytovateľom Používateľovi v súvislosti s užívaním Portálu (napr. odmena za odporúčanie kamaráta, vernostný program atď.);
1.2.4
Cenou sa rozumie kúpna cena tovaru alebo cena služby v €, vrátane príslušných daní a poplatkov, za ktorú Používateľ nakupuje tovar či zaobstaráva službu od Partnerov uvedených v katalógu, pričom aktuálna Cena vrátane ďalších informácií vzťahujúcich sa k Cene (vrátane aktuálnej sadzby DPH), je uverejnená na Partnerskom webe;
1.2.5
Duplicitným profilom sa rozumie Profil, ktorý má akýkoľvek zhodný údaj s   iným Profilom (napr. telefónne číslo, Bankový účet a pod.) a/alebo Profil, pri ktorom je z  akéhokoľvek iného parametra súvisiaceho s používaním Služby (napr. aj Používateľom používaných IP adries) zrejmé, že takýto Profil vykazuje len minimálnu previazanosť s iným Profilom;
1.2.6
E-mailom používateľa sa rozumie e-mailová adresa Používateľa uvedená na Profile;
1.2.7
Katalógom sa rozumie súbor odkazov (linkov) smerujúcich na Partnerské weby a ďalších informácií o Partneroch a nimi ponúkaných tovarov či služieb; všetko dostupné na Webovom rozhraní či v Lište. Katalóg je ďalej členený na kategórie podľa vecného zamerania Partnerom ponúkaného tovaru či služby (napr. móda, cestovanie, jedlo a pod.);
1.2.8
Lištou sa rozumie doplnok do prehliadača, ktorý umožňuje  Používateľovi využívať Službu aj mimo Webové rozhranie a obsahuje aj niektoré  k tomu potrebné informácie, ktoré sú uvedené na Webovom rozhraní (napr. Profil, Katalóg, Partnerský web). Bližšie špecifikácie Lišty a podmienky k nej sa vzťahujúce sú uvedené na Webovom rozhraní, kde je možné si Lištu tiež nainštalovať.
1.2.9
Odmenou sa rozumie cashback z Ceny uhradenej Používateľom Partnerovi, pričom môže byť vyjadrený, buď v nominálnej hodnote v €, alebo ako percento z hodnoty Používateľom zakúpeného tovaru alebo služby Partnera a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, Odmena sa počíta z Ceny bez DPH a bez zahrnutia ďalších poplatkov s transakciou spojených (napr. poštovné, balné, doprava a pod.). Pre stanovenie výšky Odmeny je rozhodujúca jej výška uvedená v katalógu v deň uskutočnenia nákupu tovaru alebo zaobstarania služby.
1.2.10
Opakovaným porušením sa rozumie porušenie rovnakej povinnosti podľa Zmluvy (vrátane Podmienok) Používateľom najmenej dvakrát a/alebo porušenie dvoch odlišných povinností podľa Zmluvy (vrátane Podmienok) Používateľom;
1.2.11
Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o Používateľovi, na základe ktorých možno Používateľa priamo alebo nepriamo identifikovať;
1.2.12
OZ je zák. č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
1.2.13
Partnerom sa rozumie podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v Českej a/alebo Slovenskej republike a/alebo mimo nich, ktorý je zmluvným partnerom Poskytovateľa ponúkajúcim na Portáli Používateľom súťaže, zľavy a iné promočné ponuky a ktorý prevádzkuje Partnerský web, pričom ďalšie informácie o Partnerovi sú uvedené na Webovom rozhraní (najmä v Katalógu);
1.2.14
Partnerským webom sa rozumie internetová stránka Partnera, na ktorej Partner prevádzkuje eshop alebo obdobný systém umožňujúci Používateľovi vzdialenú ponuku a nákup tovaru a/alebo ponuku, objednávku alebo poskytnutie služby, a to svojím menom a na svoj účet.
1.2.15
Profilom sa rozumie užívateľský profil každého Používateľa, ktorý je prístupný Používateľovi na Webovom rozhraní či v rámci Lišty po zadaní Prístupových údajov a bol zriadený pri uzavretí zmluvy, a to za účelom používania Služby.
1.2.16
Portálom sa rozumie cashback portál PlnáPeňaženka.sk prevádzkovaný Poskytovateľom na Webovom rozhraní, na ktorom Poskytovateľ poskytuje Službu;
1.2.17
Províziou je finančná čiastka, ktorú prijme Poskytovateľ od Partnera v súvislosti s uzavretím Sprostredkovávanej zmluvy;
1.2.18
Prístupovými údajmi sa rozumejú unikátne (jedinečné) údaje každého Používateľa, a to E-mail používateľa a heslo pre prístup k Profilu.
1.2.19
Službou sa rozumie služba vrátenia peňazí (cashback) spočívajúca v plnení Poskytovateľa, ktoré smeruje k   zaistenie Odmeny Používateľovi, pričom bližšia špecifikácia obsahu Služby a ďalšie podmienky a informácie k nej sa vzťahujúce (najmä informácie o Partneroch, výšku Odmeny a/alebo Bonusu pod.) sú uvedené na Webovom rozhraní či v rámci Lišty. Služba je Používateľovi poskytovaná bezplatne;
1.2.20
Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní Služby, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky, s ktorými vyslovuje Používateľ svoj výslovný súhlas aktívnym konaním pri uzatváraní zmluvy, a to označením príslušného políčka na Webovom rozhraní;
1.2.21
Spotrebiteľom sa rozumie Používateľ, ktorý využíva Službu výhradne pre súkromné účely, nie pre svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť alebo v rámci samostatného výkonu povolania;
1.2.22
Tretia osoba je akákoľvek fyzická či právnická osoba odlišná od Poskytovateľa a Používateľa;
1.2.23
Používateľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá vykoná riadnu registráciu vedúcu k uzatvoreniu zmluvy a je tak oprávnená využívať Službu, pričom Používateľom môže byť iba Spotrebiteľ;
1.2.24
Webovým rozhraním sa rozumie webové rozhranie umiestnené na internetovej (webovej) adrese www.plnapenazenka.sk, na ktorom je Poskytovateľom prevádzkovaný Portál a Služba samotná;
1.2.25
Sprostredkovávanou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Používateľom ako kupujúcim tovaru či objednávateľom služby a Partnerom ako predávajúcim tovar či poskytovateľom služby, pričom Používateľ k jej uzavretiu na Partnerskom webe použil Portál, t. j. na Partnerský web bol z Portálu presmerovaný za použitia svojho Profilu, prípadne za použitia Lišty;
1.2.26
ZDP je zák. č. 586/1992 Sb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov;
1.2.27
ZOS je zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
1.3
UUstanovenia Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ustanovenie odchýlky od Podmienok je možné dojednať v zmluve. Odlišné dojednania majú prednosť pred ustanovením Podmienok.
2.
REGISTRÁCIA, POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A UZAVRETIE ZMLUVY
2.1
Vykonanie registrácie Používateľa na Webovom rozhraní je nutnou podmienkou pre uzavretie Zmluvy a riadne využívanie Služby Používateľom. Podmienkou registrácie Používateľa je minimálny vek 16 rokov; jedna fyzická osoba je oprávnená sa registrovať iba raz a zároveň Poskytovateľ umožnuje takej fyzickej osobe uviesť iba jeden E-mail používateľa a iba jeden Bankový účet, ktorý musí byť vedený na meno takého Používateľa a ktorý sa nesmie zhodovať s Bankovým účtom iného Používateľa. Podmienky tu uvedené platia pre Používateľa po celú dobu trvania zmluvy, pričom akékoľvek ich porušenie je považované za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený Profil zablokovať a má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
2.2
Registrácia sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára na Webovom rozhraní, pričom Používateľ je povinný o sebe vyplniť správne a úplné údaje. V prípade akýchkoľvek zmien v údajoch používateľa uvedených na Profile je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní, uviesť poskytnuté údaje do súladu so skutočným stavom, a to vrátane údajov potrebných pre výplatu Odmeny či Bonusu (najmä Bankový účet, telefónne číslo a pod.). Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je v  súvislosti s poskytovaním Služby oprávnený kedykoľvek v budúcnosti meniť rozsah povinných údajov o Používateľovi či ďalších údajov o Používateľovi, najmä v prípade podmienok stanovených záväznými právnymi predpismi. Ak Používateľ neposkytne Poskytovateľovi vyžiadané údaje v lehote Poskytovateľom stanovenej, je to považované za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený Profil zablokovať a má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
2.3
Registrácia Používateľa je zahájená odoslaním vyplneného registračného formulára Používateľom v rámci Webového rozhrania, pričom údaje Používateľa obsiahnuté v odoslanom registračnom formulári sú Poskytovateľom považované za správne. Po odoslaní registračného formulára Používateľa Poskytovateľ zašle Používateľovi na ním v   registračnom formulári uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii, pričom registrácia je dokončená jej aktiváciou Používateľom. Aktiváciu vykoná Používateľ kliknutím na odkaz (link) umiestnený v správe jemu zaslanej Poskytovateľom na E-mail používateľa, prostredníctvom ktorej je potvrdená registrácia Používateľa.
2.4
Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy.  Náklady vzniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí taký Používateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Webové rozhranie obsahuje základné informácie o Službe a jej hlavné špecifikácie, a to vrátane podmienok pre získavanie Odmien a/alebo Bonusov.
2.5
Súhlasom s týmito Podmienkami Používateľ výslovne prehlasuje, že mu Poskytovateľom boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté údaje vyžadované § 1811 OZ, najmä, že:
 • bol oboznámený so základnými údajmi o Poskytovateľovi, ktoré sú uvedené v čl. 1 týchto Podmienok;
 • bol zrozumiteľne oboznámený so Službou a popisom jej hlavných vlastností;
 • ďalej súhlasom s týmito Podmienkami výslovne prehlasuje, že mu Poskytovateľom boli pred uzavretím Zmluvy poskytnuté údaje vyžadované § 1820 OZ, najmä, že:
  • náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú Používateľ hradí v závislosti od tarify telekomunikačných služieb, ktoré využíva. Poskytovateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky spojené s komunikáciou na diaľku;
  • od Zmluvy môže Používateľ odstúpiť v lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy za podmienok stanovených ďalej v tomto článku Podmienok, vrátane ods. 6.4 Podmienok;
  • Používateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy vymedzenej v § 1837 Podmienok (najmä od zmluvy o poskytovaní služieb, ak bola splnená s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie a Poskytovateľ pred uzavretím takejto zmluvy oznámil Používateľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy). Používateľ výslovne oznamuje, že dáva Poskytovateľovi výslovný súhlas k takémuto splneniu služby, ak je takáto služba objednávaná (najmä ak Používateľ využije Službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie);
  • v prípade nevybavenia sťažností je oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, t. j. hlavne na Českou obchodní inšpekci.
2.6
Zmluvný vzťah vzniká (Zmluva je uzavretá) aktiváciou registrácie Používateľom, t. j. kliknutím zo strany Používateľa na odkaz (link) umiestnený v e-maily jemu zaslanom Poskytovateľom na E-mail Používateľa. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z procesu registrácie na Webovom rozhraní a Používateľ má možnosť pred vlastným odoslaním registračného formulára ho skontrolovať a prípadne aj upraviť. Používateľ súhlasí, aby Poskytovateľ začal poskytovanie Služby ihneď po uzatvorení zmluvy.
2.7
Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je Zmluva uzatváraná v slovenskom jazyku.
3.
PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽBY, PRÁVA A POVINNOSTI, OBSAH SLUŽBY
3.1
Používateľ je povinný zabezpečiť technické prostredie so zodpovedajúcimi technickými parametrami jemu umožňujúcimi bezproblémový chod Služby na strane Používateľa, pričom pre prístup k Službe je Používateľ povinný využívať len rozhranie jemu poskytnuté na tento účel Poskytovateľom (t. j. Webové rozhranie alebo Lišta).
3.2
Používateľ je povinný chrániť svoje Prístupové údaje pre prihlásenie Používateľa do Profilu a pre prístup k Službe pred zneužitím Treťou osobou.  V prípade zistenia akéhokoľvek zneužitia podľa predchádzajúcej vety je Používateľ povinný toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Používateľa uvedenej v tomto odseku Podmienok Poskytovateľ nezodpovedá za ujmu, ktorá týmto Používateľovi vznikne.
3.3
Používateľ voči Poskytovateľovi prehlasuje, zaručuje a zaväzuje sa, že:
 • je plne spôsobilý na právne jednanie;
 • nevykoná registráciu, ak by tým zo strany Používateľa prišlo k porušeniu právnych predpisov;
 • všetky údaje, ktoré o sebe poskytne, sú pravdivé, úplné, presné a správne v rámci registrácie;
 • nebude používať Službu v rozpore s platnými právnymi predpismi či nebude používať Službu, ak by jej použitím zo strany Používateľa prišlo k porušeniu platných právnych predpisov;
 • bude používať Službu iba na účel, na ktorý je Služba určená, najmä k možnosti získať Odmenu a/alebo Bonus užívaním Služby;
 • sa pred začatím používania Služby dôkladne oboznámil so Zmluvou, vrátane Podmienok, rozumie jej a bez výhrad s ňou súhlasí;
 • nebude robiť nič, čo by mohlo akokoľvek narušiť alebo poškodiť Portál, vrátane siete a serverov pripojených k Službe (vrátane Lišty), či nebude robiť nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť alebo znemožniť poskytovanie Služby;
 • sa nebude v súvislosti s používaním Služby dopúšťať žiadneho protiprávneho či neetického konania.
3.4
Používateľ nesie všetku zodpovednosť za dopad svojho konania spojeného s používaním Služby a výslovne súhlasí s tým, že Službu nebude používať k žiadnym aktivitám, ktoré sú, alebo by mohli byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, Zmluvou, Podmienkami a oprávnenými záujmami Poskytovateľa či Tretích osôb (najmä Partnerov).
3.5
Užívateľ sa ďalej zaručuje, zaväzuje a je plne oboznámený s tým, že nie je oprávnený:
 • užívať Službu v rozpore so Zmluvou (vrátane Podmienok);
 • užívať Službu spôsobom spôsobilým poškodiť Poskytovateľa či Tretie osoby (najmä Partnerov), najmä zakladaním Duplicitných profilov jedným subjektom a/alebo inej snahe o podvodné získavanie Odmien a/alebo Bonusov;
 • kontaktovať akéhokoľvek Partnera v   súvislosti s prípadným nárokom na výplatu Odmeny a/alebo Bonusu súvisiaceho s takýmto Partnerom;
 • získavať Prístupové údaje iných Používateľov;
 • zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Služby, alebo sa len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služby;
 • vyvolať dojem, že užívateľom Služby je iný subjekt, než používateľ, alebo vytvárať Profily, ktorých parametre môžu budiť pohoršenie či sú v rozpore s morálnymi alebo etickými pravidlami;
 • porušovať práva Poskytovateľa alebo Tretích osôb iným spôsobom než je uvedené v predchádzajúcich bodoch ods. 3.5 Podmienok;
 • pokúsiť sa jednať protiprávnym alebo tu zakázaným spôsobom.
3.6
Používateľ je v rámci používaní Služby povinný zachovávať práva Poskytovateľa a Tretích osôb, najmä pri zaobchádzaní s autorskými dielami či s inými predmetmi práv duševného vlastníctva.
3.7
V prípade, že Používateľ akokoľvek poruší ods. 3.5 tohto článku Podmienok, je to považované za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený Službu obmedziť alebo zablokovať Profil Používateľa a je tiež oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
3.8
Obsahom Služby je činnosť Poskytovateľa smerujúca k zaisteniu Odmeny Používateľovi, ktorá je podmienená riadnym a úplným uhradením Ceny Používateľom Partnerovi a ďalej tiež zaplatením Provízie Partnerom Poskytovateľovi. Pri splnení všetkých podmienok uvedených v Podmienkach bude Odmena vyplatená Poskytovateľom Používateľovi na Bankový účet, a to zo sumy, ktorú dostane ako Províziu. Ďalšie činnosti Poskytovateľa, vrátane podmienok k nim sa vzťahujúcim, sú uvedené na Webovom rozhraní (napr. Bonusy).
3.9
Pretože Poskytovateľ nie je účastníkom Sprostredkovávanej zmluvy, nie je obsahom Služby o. i. zabezpečenie tejto transakcie medzi Používateľom a Partnerom a Používateľ uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že Sprostredkovávaná zmluva je výhradne zmluvným vzťahom medzi Používateľom a príslušným Partnerom.
3.10
Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby všetky informácie uvedené v Katalógu boli aktuálne a zodpovedali skutočnosti a je oprávnený bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia informácie obsiahnuté v Katalógu jednostranne dopĺňať, meniť či odstraňovať.
3.11
Používateľ je zodpovedný za správnosť a úplnosť svojich údajov uvedených na Profile, a to vrátane Bankového účtu, a má povinnosť takéto údaje udržiavať správne a úplné po celú dobu trvania zmluvy.
3.12
Používateľ je povinný pristupovať ku každému Partnerovi a ku všetkým transakciám s týmito osobami s rovnakou opatrnosťou ako by vstupoval na Partnerský web priamo bez využitia Portálu.
3.13
Používateľ nie je oprávnený:
 • uzatvárať Sprostredkovávanú zmluvu v mene niekoho iného;
 • platiť za plnenie podľa Sprostredkovávanej zmluvy platobnými prostriedkami iných osôb, ktoré k nákupe takéhoto plnenia nedali súhlas;
 • zneužívať ponuku Partnerov, najmä objednaním plnenia podľa Sprostredkovávanej zmluvy a jeho následným zrušením bez legitímneho dôvodu;
 • akokoľvek porušovať obchodné podmienky Partnerov súvisiacich s plnením podľa Sprostredkovávanej zmluvy.
3.14
Užívateľ je oprávnený po celú dobu trvania Zmluvy kontrolovať stav Odmien a/alebo Bonusov uvedených na jeho Profile. V prípade, že Používateľ nesúhlasí so stavom Odmien a/alebo Bonusov uvedených na Profile, najmä nesúhlasí s výškou Odmeny čakajúcej na schválenie  a/alebo Bonusu, je oprávnený vykonať reklamáciu e-mailom na e-mail: [email protected], prípadne prostredníctvom formulára prístupného na Webovom rozhraní v časti „Reklamácia a garancia spokojnosti", pričom podmienky týkajúce sa uplatnenia takejto reklamácie sú uvedené na Webovom rozhraní v časti „Reklamácia a garancia spokojnosti".
3.15
Poskytovateľ upozorňuje Používateľa, že v súlade s platnými právnymi predpismi (najmä ZDP) podliehajú príjmy Používateľa z poskytovanej Služby (najmä Odmeny) od určitého celkového ročného úhrnu dani z príjmu, pričom táto povinnosť je výhradne na strane Používateľa.
4.
ODMENY A BONUSY A PODMIENKY K NIM SA VZŤAHUJÚCE
4.1
Pre poskytnutie Služby, najmä k zaisteniu (zaregistrovaniu) Odmeny, musia byť súčasne splnené nasledujúce podmienky:
 • Používateľ musí byť prihlásený na Profile;
 • Používateľ k prístupu na Partnerský web využije odkaz (link) umiestnený v katalógu;
 • Používateľ uzavrie Sprostredkovávanú zmluvu pod svojim menom a na svoj účet;
 • Partner musí transakciu zo Sprostredkovávanej zmluvy zaznamenať, potvrdiť a vyplatiť z nej Poskytovateľovi Províziu; a
 • ďalšie podmienky uvedené na Webovom rozhraní, najmä tam uvedené tipy pre úspešné zaregistrovanie Odmeny.
4.2
V prípade, že budú splnené všetky podmienky k zaisteniu (zaregistrovaniu) Odmeny, vynaloží Poskytovateľ maximálne úsilie na dodatočnému získanie Odmeny v prospech Používateľa, však Poskytovateľ nezodpovedá za to, že Odmena bude skutočne poskytnutá. Výška možnej Odmeny je orientačne uvedená v Katalógu a je závislá najmä od podmienok konkrétneho Partnera, pričom skutočná výška Odmeny je vždy závislá od konkrétnej transakcie podľa Sprostredkovávanej zmluvy, kedy pri splnení všetkých podmienok bude najprv pripísaná Používateľovi v rámci Profilu. Výšku Odmeny môže ovplyvniť aj prípadná promo akcia Poskytovateľa, pričom aktuálne promo akcie Poskytovateľa sú vždy uvedené na Webovom rozhraní.
4.3
Jednotlivé Bonusy sú špecifikované na Webovom rozhraní, prípadne v rámci Lišty, pričom, ak nedôjde na schválenie akéhokoľvek Bonusu do 12 mesiacov od okamihu, keď je taký Bonus Používateľovi aktivovaný, stráca Používateľ možnosť výplaty takéhoto Bonusu. Ďalšie podmienky týkajúce sa Bonusov, vrátane ich získania (zaregistrovania) a vyplatenia sú uvedené na Webovom rozhraní.
4.4
Jednotlivé Odmeny a/alebo Bonusy sú evidované na Profile príslušného Používateľa, a to najmä v rámci položiek „Registrované odmeny“, „Potvrdené odmeny“ a „Vyplatené odmeny“.
4.5
Výplata Odmeny a Bonusov Používateľovi zo strany Poskytovateľa sa riadi nasledujúcimi podmienkami:
 • výplata bude vykonaná len formou bezhotovostného prevodu na Bankový účet výhradne v zákonných peniazoch Slovenskej republiky, pričom náklady s ňou spojené nesie Používateľ, prípadne podľa dohody zmluvných strán aj v hotovosti pri osobnom stretnutí;
 • Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov potrebných pre výplatu, najmä za správnosť a úplnosť Bankového účtu, pričom ak vzniknú Poskytovateľovi náklady s opätovnou platbou z dôvodu porušenia tejto zodpovednosti, je Poskytovateľ oprávnený znížiť vyplácanú Odmenu či Bonus o náklady spojené s opätovnou platbou Používateľovi;
 • Poskytovateľ nie je ďalej zodpovedný za zaslanie príslušnej výplaty Používateľovi, ak akýkoľvek údaj pre výplatu nebol správny či úplný (najmä Bankový účet);
 • v prípade, že Používateľ vykoná zmenu Bankového účtu, je Poskytovateľ oprávnený pozdržať výplatu Odmeny či Bonusu o 5 pracovných dní, a to z dôvodu ochrany Používateľa;
 • budú splnené ďalšie podmienky na výplatu Odmeny a/alebo Bonusu uvedené na Webovom rozhraní (vrátane Podmienok).
4.6
Výplata Odmeny nebude vykonaná, najmä ak:
 • Partner neuhradil Poskytovateľovi Províziu;
 • Províziu nemožno prepojiť so žiadnym Profilom;
 • Odmena sa vzťahuje k Profilu, ktorý bol zrušený/odstránený, prípadne zablokovaný;
 • Provízia je spojená s transakciou, ktorá je označená ako podvodná alebo ak Používateľ porušil Podmienky a/alebo obchodné podmienky Partnera vzťahujúce sa k  Sprostredkovávanej zmluve;
 • Provízia je spojená s transakciou vykonanou Používateľom menom alebo v prospech osoby odlišnej od takého Používateľa.
 • dôjde k odstúpeniu od Sprostredkovávanej zmluvy, na základe ktorej bola Odmena pripísaná;
 • Používateľ neposkytol potrebnú súčinnosť pre realizáciu výplaty peňažných prostriedkov v jeho prospech;
 • Profil Používateľa vykazuje akýkoľvek znak Duplicitného profilu (rozhodnutie o tom je výhradne v gescii Poskytovateľa);
 • nebude splnená akákoľvek iná podmienka k zaisteniu (zaregistrovaniu) Odmeny na Webovom rozhraní, vrátane Podmienok.
4.7
Odmeny a/alebo Bonusy nie je používateľ oprávnený akokoľvek zlučovať s Odmenami a/alebo Bonusmi iného Používateľa a ďalej Používateľ berie na vedomie, že predaj či výmena akejkoľvek Odmeny je výslovne zakázaná. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia Používateľom je považované za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
4.8
Finančné prostriedky (Odmena a/alebo Bonus), ktoré nebudú vyplatené Používateľovi z dôvodov uvedených na Webovom rozhraní, vrátane Podmienok, sa stávajú majetkom Poskytovateľa.
4.9
Pokiaľ dôjde k   akémukoľvek porušeniu Zmluvy Používateľom (vrátane Podmienok) a Používateľovi bola zaregistrovaná akákoľvek Odmena a/alebo Bonus a táto Odmena a/alebo Bonus už bola Používateľovi vyplatená, je používateľ povinný uhradiť vyplatenú Odmenu a/alebo Bonus Poskytovateľovi späť, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od prijatia písomnej výzvy Poskytovateľa.
5.
OCHRANA SÚKROMIA
5.1
Pravidlá a podmienky týkajúce sa ochrany súkromia v súvislosti s používaním Služby (najmä spracovanie Osobných údajov) sú obsiahnuté v samostatnom dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.
6.
PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU
6.1
Celý obsah prístupný na Webovom rozhraní, obsah Služby, ako aj webový obsah, ktorý sa Službou súvisí a všetky na ňu publikované materiály (najmä texty, šablóny, fotografie, logá, obrázky, videá atď.), vrátane programového vybavenia Webového rozhrania (vrátane Lišty), je chránený autorským právom Poskytovateľa a môže byť tiež chránený aj právami Tretích osôb. Používateľ nie je oprávnený obsah podľa predchádzajúcej vety Podmienok akokoľvek upravovať, meniť, kopírovať, šíriť, rozmnožovať či používať na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
6.2
Používateľ berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek porušenia ods. 6 .1 Podmienok Používateľom, je Poskytovateľ oprávnený uplatňovať voči Používateľovi príslušné nároky z takéhoto porušenia, najmä nároky z autorských práv podľa AZ, vrátane nároku na náhradu akejkoľvek majetkovej a nemajetkovej ujmy takým porušením spôsobené.
6.3
Poskytovateľ má právo neustále monitorovať obsah Portálu na zabezpečenie jeho chodu a vyhradzuje si právo bez predchádzajúceho upozornenia zmazať všetok obsah Portálu, ktorý je alebo môže byť uznaný ako nevhodný a/alebo v rozpore s právnymi predpismi, ako aj má Poskytovateľ právo na úpravu, zmenu, zmazanie a/alebo zákaz obsahu Portálu, ktorý považuje inak za závadný. Toto právo Poskytovateľa sa vzťahuje aj na obsah Lišty.
6.4
Používateľ berie na vedomie a uzavretím Zmluvy súhlasí, že všetky diskusie, komentáre, hodnotenie a/alebo správy v   diskusnom fóre a/alebo v iných komunikačných kanáloch týkajúcich sa Portálu vkladá bez nároku na akúkoľvek odmenu, sú verejné, nie súkromné, a môžu byť teda prečítané bez vedomia Používateľa, pričom vyjadrujú názory ich autorov, nie názory Poskytovateľa a Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií v nich obsiahnutých a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi. Všetka komunikácia, ktorá bude prebiehať na Portáli (v diskusných fórach, skupinách a/alebo inde) sa považuje za verejnú, pričom publikovaním svojich komentárov, správ a/alebo iných informácií na Portáli Používateľ poskytuje Poskytovateľovi právo používať tieto komentáre, správy a/alebo iné informácie Používateľa na reklamné účely, propagáciu, výskumu trhu alebo na inému účelu v rámci právnych predpisov.
7.
TRVANIE POSKYTOVANIA SLUŽBY A MOŽNOSTI UKONČENIA ZMLUVY
7.1
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je možné ju ukončiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • dohodou zmluvných strán a to v deň uvedený v takejto dohode; alebo
 • odstúpením od Zmluvy; alebo
 • výpoveďou Zmluvy zo strany Prima Digital s.r.o. z dôvodu nevyužitia Služby Používateľom po dobu 12 (dvanástich) po sebe idúcich mesiacov, a to bez výpovednej lehoty (Zmluva je ukončená okamihom doručenia písomnej výpovede Používateľovi); alebo
 • výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu a to s 1 (jedno) mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
7.2
Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu jej podstatného porušenia Používateľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať:
 • jednanie Používateľa, ktoré akokoľvek ohrozuje alebo je schopné akokoľvek ohroziť Portál či poskytovanú Službu ako takú;
 • užívanie Služby alebo jej časti v rozpore s dobrými mravmi alebo právnymi predpismi; alebo
 • jednanie Používateľa, ktoré je schopné priamo alebo nepriamo poškodiť dobré meno Poskytovateľa a/alebo povesť Portálu; alebo
 • porušenie Zmluvy Používateľom, ktoré je v zmysle Podmienok považované za podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • prípad akéhokoľvek Opakovaného porušenia.
7.3
Poskytovateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre prípad, že sa Portál stane nespôsobilý (právne alebo technicky) na poskytovanie Služby.
7.4
Používateľ je za podmienok § 1829 a násl. OZ oprávnený odstúpiť od Zmluvy (ak je uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku) bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od jej uzavretia bez akejkoľvek sankcie.
7.5
Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane, pričom na účely Zmluvy sa za dodržanie písomnej formy (aj pre výpoveď Zmluvy) považuje tiež komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty - e-mailu.
7.6
Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o zodpovednosti za ujmu/škodu a ostatných práv a povinností založených zmluvou, ktoré majú podľa zákona alebo zmluvy trvať aj po jej zrušení. Poskytovateľ je oprávnený akékoľvek svoje nároky voči Používateľovi (vrátane nárokov na náhradu ujmy či škody) započítať oproti prípadnej pohľadávke Používateľa na výplatu Odmeny a/alebo Bonusu.
7.7
Pokiaľ dôjde k ukončeniu Zmluvy, bude Používateľovi zneprístupnený a následne odstránený jeho Profil.
8.
VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
8.1
Poskytovateľ poskytuje Používateľovi Službu „tak ako je“ a Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi žiadne záruky ohľadne Služby, najmä Používateľovi nezaručuje, že:
 • Portál, Lišta a Služba budú dostupné nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni;
 • Portál, Lišta a Služba budú poskytované bez chýb a/alebo budú plne funkčné.
8.2
Poskytovateľ nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Používateľovi vznikne v súvislosti s používaním Portálu a/alebo Lišty a/alebo Služby, najmä nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu spôsobenú:
 • nefunkčnosťou či nedostupnosťou Portálu a/alebo  Lišty a/alebo Služby a/alebo ich prerušením a/alebo poruchou;
 • sťahovaním informácií zverejnených na Portáli a/alebo v rámci Lišty;
 • stratou informácií Používateľa a/alebo neoprávneným prístupom k informáciám Používateľa;
 • zneužitím Portálu a/alebo Lišty a/alebo Služby zo strany iného Používateľa a/alebo Tretích osôb;
 • ukončením prevádzkovania Portálu a/alebo Lišty a/alebo Služby.
8.3
Poskytovateľ ďalej nezodpovedá Používateľovi za úplnosť, správnosť a pravdivosť informácií uvedených v Katalógu a teda nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Používateľovi v súvislosti s tým vznikne, najmä nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu spôsobenú neúplnosťou, nepresností, nepravdivosť či neaktuálnosti akejkoľvek informácie uvedenej v Katalógu.
8.4
Kliknutím na odkazy na Portáli môže dôjsť k jeho opusteniu a k presmerovanie na Partnerské weby. Vo vzťahu k Partnerským webom nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu v súvislosti s nimi vzniknutú. Poskytovateľ odporúča Používateľovi zoznámiť sa s podmienkami používania, obchodnými či inými podmienkami prevádzkovateľov takýchto webových stránok tretích subjektov.
8.5
Poskytovateľ ďalej nezodpovedá Používateľovi: 
 • za kvalitu a množstvo/rozsah Partnerom Používateľovi poskytnutého tovaru či poskytnutých služieb podľa Sprostredkovávanej zmluvy, ani za splnenie akýchkoľvek ďalších v nej uvedených práv a povinností;
 • za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Používateľovi vznikne v súvislosti s uzavretím Sprostredkovávanej zmluvy;
 • za tovar alebo služby poskytnuté Partnerom Používateľovi, najmä za ich bezpečnosť a pod. a Používateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za svoje rozhodnutia a činy pri používaní tovaru či využívaní služby zakúpených podľa Sprostredkovávanej zmluvy.
9.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1
Všetky právne vzťahy Zmluvou výslovne neupravené sa riadia českým právnym poriadkom, najmä OZ a právnymi predpismi súvisiacimi (vrátane ZOS), a to aj pre prípad, že právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok. Pre riešenie akýchkoľvek sporov zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné súdy Českej republiky.
9.2
Tam, kde Zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú komunikáciu v písomnej forme (napr. výpoveď Zmluvy), postačí, ak je správa odoslaná prostredníctvom e-mailu alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o obsahu správy a ich odosielateľovi.
9.3
Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Zmluvy či Podmienok vyžadujú písomnú formu.
9.4
Súhlasom s Podmienkami udeľuje Používateľ Poskytovateľovi tiež súhlas s prevodom práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy tretej osobe v zmysle § 1895 a násl. OZ.
9.5
Znenie Podmienok môže Poskytovateľ jednostranne meniť či dopĺňať, pričom Podmienky sú pre Používateľa platné vždy v aktuálnom znení na Webovom rozhraní ku dňu uzatvorenia Zmluvy. V prípade už uzatvorených zmlúv oznámi Poskytovateľ Používateľovi zmenu Podmienok na Webovom rozhraní, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok mohol Používateľ bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť, pričom Používateľ je oprávnený v lehote 14 dní od prijatia tejto informácie odstúpiť od zmluvy, ak so zmenou Podmienok nesúhlasí, a to jeho zaslaním na e-mail [email protected]  Ak Používateľ od Zmluvy v stanovenej lehote neodstúpi, platí, že so zmenou Podmienok súhlasí. Používateľ berie na vedomie, že za prejavenie súhlasu Používateľa so zmenou Podmienok sa považuje pokračovanie vo využívaní Portálu a Služby zo strany Používateľa aj po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok. Ak nesúhlasí Používateľ so zmenami Podmienok, je povinný zdržať sa užívania Portálu a Služby po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok.
9.6
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, prípadne možno spor riešiť on-line prostredníctvom určenej ODR platformy, ktorá je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
9.7
Kontaktné údaje Poskytovateľa sú:
 • adresa pre poštové doručovanie: Kaprova 42/14, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00;
 • adresa pre online komunikáciu: [email protected];
 • adresa pre reklamácie: formulár prístupný na Webovom rozhraní, prípadne [email protected]
9.8
Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2019 a nahrádzajú znenie z dňa 20. 5. 2018.
Prehľad všetkých zmien: V súlade s Podmienkami z dňa 20. 5. 2018 došlo k zmene prevádzkovateľa Cashback portálu PlnáPeňaženka.sk z firmy 5DM.cz, s.r.o. na firmu Prima Digital s.r.o.