Podmienky Používania

Cashback portálu PlnáPeňaženka.sk dostupného na www stránkach www.plnapenazenka.sk.
1.
1.ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1
Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb cashback portálu PlnáPeňaženka.sk, prevádzkovaného poskytovateľom na internetovej (webovej) adrese www.plnapenazenka.sk uzatvorenej medzi spoločnosťou 5DM.cz, s.r.o., so sídlom Školská 694/32, Praha 1, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO: 248 18 046, DIČ: CZ24818046, zapísanej v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddíl C, vložka 177098 (ďalej len „Poskytovatel“) a Používateľom.
1.2
Pojmy s veľkými počiatočnými písmenami definované v Podmienkach budú mať význam, ktorý im je v Podmienkach pripisovaný. Pre zaručenie jednotného výkladu pojmov používaných v rámci Podmienok je taktiež definovaný nasledujúci slovníček pojmov:
1.2.1
AZ je zák. č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov;
1.2.2
Bankovým účtom sa rozumie bankovný účet, založený v bankovom ústave na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky;
1.2.3
Bonusom sa rozumie mimoriadna finančná odmena, poskytovaná Poskytovateľom Používateľovi, v súvislosti s používaním Portálu (napr. odmena za odporučenie známeho, vernostný program atď.);
1.2.4
Cenou sa rozumie kúpna cena tovaru alebo cena služby v €, vrátane príslušných daní a poplatkov, za ktorú Používateľ nakupuje tovar či využíva službu od Partnera uvedených v Katalógu, pričom aktuálna Cena, vrátane ďalších informácií vzťahujúcich sa k Cene (vrátane aktuálnej sadzby DPH), je uverejnená na Partnerskom webe;
1.2.5
Citlivými údajmi sa rozumejú informácie o Používateľovi vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciach, náboženstve a filozofickom presvedčení, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu a genetický údaj subjektu, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentizáciu subjektu údajov;
1.2.6
Cookies sa rozumejú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve webových stránok ukladané v počítači Používateľa, smartphone alebo inom koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého Používateľ realizuje prístup k internetu. Informácie ukladané prostredníctvom Cookies zahŕňajú mj. IP adresy, typ používaného prehliadača, poskytovateľa internetového pripojenia, navštevované internetové stránky, reklamy zobrazené používateľom a/alebo informácie, ktoré používateľ na navštívenej internetovej stránke uviedol.
1.2.7
Duplicitným profilom sa rozumie Profil, ktorý má akýkoľvek zhodný údaj s iným Profilom (napr. Telefónne číslo, Bankový účet a pod.) a/alebo Profil, u ktorého je z akýchkoľvek iných parametrov súvisiacich s používaním Služby (napr. aj Používateľom používaných IP adries) zrejmé, že tento Profil vykazuje sebamenšie previazania s iným Profilom;
1.2.8
E-mailom používateľa sa rozumie e-mailová adresa Používateľa uvedená v Profile;
1.2.9
Katalógom sa rozumie súbor odkazov (linkov) smerujúcich na Partnerské weby a ďalších informácií o Partneroch a nimi ponúkaného tovaru či služieb; všetko dostupné na Webovom rozhraní. Katalóg je ďalej členený na kategórie podľa vecného zamerania Partnerom ponúkaného tovaru či služby (napr. móda, cestovanie, jedlo a pod.);
1.2.10
Odmenou sa rozumie cashback z Ceny uhradenej Používateľom Partnerovi, pričom môže byť vyjadrený, buď v nominálnej hodnote v €, alebo ako percento z hodnoty Používateľom zakúpeného tovaru alebo služby Partnera a pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, Odmena sa počíta z Ceny bez DPH a bez zahrnutia dalších poplatkov s  transakciami spojených (napr. poštovné, balné, doprava a pod.). Pre ustanovenie výšky Odmeny je rozhodujúca jej výška, uvedená v Katalógu v deň uskutočnenia nákupu tovaru alebo využitia služby.
1.2.11
Opakovaným porušením sa rozumie porušenie rovnakej povinnosti podľa Zmluvy (vrátane Podmienok) Používateľom najmenej dvakrát a/alebo porušenie dvoch odlišných povinností podľa Zmluvy (vrátane Podmienok) Používateľom;
1.2.12
Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o Používateľovi, na základe ktorých je možné Používateľa priamo či nepriamo identifikovať (týmito údajmi sú primárne meno a priezvisko, e-mail používateľa,...);
1.2.13
OZ je zák. č. 89/2012 Sb., občianský zákonník, v znení neskorších predpisov;
1.2.14
Partnerom sa rozumie podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v Českej republike alebo mimo nej, ktorý je zmluvným partnerom Poskytovateľa ponúkajúcim na Portáli Používateľom súťaže, zľavy a iné promočné ponuky a ktorý prevádzkuje Partnerský web, pričom ďalšie informácie o Partnerovi sú uvedené na Webovom rozhraní (najmä v Katalógu);
1.2.15
Partnerským webom sa rozumie internetová stránka Partnera, na ktorej Partner prevádzkuje e-shop, alebo obdobný systém umožňujúci Používateľovi vzdialenú ponuku a nákup tovaru a/alebo služby, objednávku či poskytnutie služby, a to vo svojom mene a na svoj účet.
1.2.16
Profilom sa rozumie používateľský profil každého Používateľa, ktorý je prístupný Používateľovi na Webovom rozhraní po zadaní Prístupových údajov a bol zriadený pri uzatvorení Zmluvy, a to za účelom používania Služby.
1.2.17
Portálom sa rozumie cashback portál PlnáPeňaženka.sk, prevázdkovaný Poskytovateľom na Webovom rozhraní, na ktorom Poskytovateľ Službu poskytuje;
1.2.18
Províziou sa rozumie finančná čiastka, ktorú obdrží Poskytovateľ od Partnera v súvislosti s uzavretím Sprostredkovanej zmluvy;
1.2.19
Prístupovými údajmi sa rozumejú unikátne (jedinečné) údaje každého Používateľa, a to E-mail používateľa a heslo pre prístup k Profilu.
1.2.20
Službou sa rozumie služba vrátenia peňazí (cashback), spočívajúcí v plnení Poskytovateľa, ktoré smeruje k zaisteniu Odmeny Používateľovi, pričom bližšie špecifikácie obsahu Služby a ďalšie podmienky a informácie k nej sa vzťahujúce (primárne informácie o Partneroch, výške Odmeny a/alebo Bonuse a pod.) sú uvedené na Webovom rozhraní. Služba je Používateľovi poskytovaná bezplatne;
1.2.21
Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní Služby, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky, s ktorými vyslovuje používateľ svoj vyslovený súhlas aktívnym jednaním pri uzatváraní Zmluvy, a to označením príslušného políčka na Webovom rozhraní;
1.2.22
Spotrebiteľom sa rozumie Používateľ, ktorý je fyzickou osobou a využíva Službu výhradne pre súkromné účely, v žiadnom prípade pre svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť, alebo v rámci samostatného výkonu povolania;
1.2.23
Treou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická či právnicka osoba, odlišná od Podkytovateľa a Používateľa;
1.2.24
Používateľom sa rozumie každý/á subjekt (fyzická osoba či právnická osoba), ktorá riadne uskutoční registráciu vedúcu k uzatvoreniu Zmluvy a je tak oprávnená využívať Službu, pričom Používateľom môže byť iba Spotrebiteľ;
1.2.25
Webovým rozhraním sa rozumie webové rozhranie umiestnené na internetovej (webovej) adrese www.plnapenazenka.sk, na ktorom je Poskytovateľom prevádzkovaný Portál a Služba samotná;
1.2.26
Sprostredkovanou zmluvou sa rozumie zmluva, uzatvorená medzi Používateľom, tzn. kupujúcim tovar či objednávateľom služby a Partnerom, tzn. predávajúcim tovar či poskytovateľom služby, pričom Používateľ k jej uzatvoreniu na Partnerskom webe použil Portál, tj. na Partnerský web bol z Portálu presmerovaný za použitia svojho Profilu;
1.2.27
ZDP je zákon č. 586/1992 Sb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov;
1.2.28
ZOOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov;
1.2.29
ZOS je zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
1.3
Ustanovenia Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ustanovenie odlišujúce sa od Podmienok je možné dojednať v Zmluve. Odlišujúce sa ujednania majú prednosť pred ustanovením Podmienok.
2.
REGISTRÁCIA, POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A UZATVORENIE ZMLUVY
2.1
Uskutočnenie registrácie Používateľa na Webovom rozhraní je nutnou podmienkou pre uzatvorenie Zmluvy a riadne využívanie Služby Používateľom. Podmienkou registrácie Používateľa je minimálny vek 16 rokov, __; jedna fyzická osoba je oprávnená registrovať sa iba raz a zároveň Poskytovateľ umožnuje takej fyzickej osobe uviesť iba jeden E-mail používateľa a iba jeden Bankový účet, ktorý musí byť vedený na meno tohto Používateľa a ktorý sa nesmie zhodovať s Bankovým účtom iného Používateľa. Podmienky tu uvedené platia pre Používateľa po celú dobu trvania Zmluvy, pričom ich akékoľvek porušenie je považované za podstatné porušenie Zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený Profil zablokovať a má tiež právo od Zmluvy odstúpiť.
2.2
Registrácia sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára na Webovom rozhraní, pričom Používateľ je povinný o sebe vyplniť správne a úplné údaje či sa registrácia uskutočňuje inými spôsobmi uvedenými na Webovom rozhraní. V prípade akýchkoľvek zmien v údajoch Používateľa uvedených v Profile je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní, uviesť poskytnuté údaje do súladu so skutočným stavom, a to vrátane údajov potrebných pre výplatenie Odmeny či Bonusu (najmä Bankový účet, Telefónne číslo a pod.). Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je v súvislosti s poskytovaním Služby oprávnený kedykoľvek v budúcnosti meniť rozsah povinných údajov o Používateľovi či ďalších údajov o Používateľovi, primárne v prípade požiadavok stanovených záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ Používateľ neposkytne Poskytovateľovi vyžiadané údaje v lehote Poskytovateľom stanovené, je to považované za podstatné porušenie Zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený Profil zablokovať a má taktiež právo od Zmluvy odstúpiť.
2.3
Registrácia Používateľa je zahájená odoslaním vyplneného registračného formulára Používateľom v rámci Webového rozhrania, pričom údaje Používateľa uvedené v odoslanom registračnom formulári sú Poskytovateľom považované za správne. Po odoslaní registračného formuláru Používateľovi Poskytovateľ zašle na ním v registračnom formulári uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii.
2.4
Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí takýto Používateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Webové rozhranie obsahuje základné informácie o Službe a jej hlavnú špecifikáciu, a to vrátane podmienok pre získavanie Odmien a/alebo Bonusov.
2.5
Súhlasom s týmito Podmienkami Používateľ vyslovene prehlasuje, že mu Poskytovateľom boli pred uzatvorením Zmluvy poskytnuté údaje vyžadované § 1811 OZ, hlavne, že:
 • bol oboznámený so základnými údajmi o Poskytovateľovi, ktoré sú uvedené v čl. 1 týchto Podmienok;
 • bol zrozumiteľne oboznámený so Službou a popisom ich hlavných vlastností;
 • ďalej súhlasom s týmito Podmienkami vyslovene prehlasuje, že mu Poskytovateľom boli pred uzatvorením Zmuvy poskytnuté údaje vyžadované § 1820 OZ, hlavne, že:
  • náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú Používateľ hradí v závislosti na tarife telekomunikačných služieb, ktoré využíva. Poskytovateľ si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky spojené s komunikáciou na diaľku;
  • od Zmluvy môže Používateľ odstúpiť v lehote 14 dní od uzatvorenia Zmluvy za podmienok stanovených ďalej v tomto článku Podmienok, vrátane odst. 6.4 Podmienok;
  • Používateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy vymedzenej v § 1837 Podmienok (najmä od zmluvy o poskytovaní služby, iba ak by bola splnená s jeho predchádzajúcim vysloveným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie a Poskytovateľ pred uzatvorením takejto zmluvy Používateľovi oznámil, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy). Používateľ vyslovene oznamuje, že Poskytovateľovi dáva vyslovený súhlas k takémuto plneniu služby, pokiaľ je takáto služba objednávaná (najmä pokiaľ Používateľ využuje Službu pred uplynutím lehoty pre odstúpenie);
  • v prípade nevyriešenia sťažností je oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, tj. primárne na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
2.6
Zmluvný vzťah (Zmluva) vzniká doručením potvrdenia o registráciu, ktorý je Poskytovateľom zaslaný Používateľovi elektronickou poštou, a to na E-mail používateľa, pričom Poskytovateľ môže v konkrétnom prípade vyžadovať aktiváciu registrácie Používateľom, tj. kliknutie zo strany Používateľa na odkaz (link) umiestnený v e-mailovej správe, zaslanej Poskytovateľom na E-mail používateľa; v takom prípade Zmluva vzniká až okamžikom aktivácie registrácie Používateľom. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú patrné z procesu registrácie na Webovom rozhraní a Používateľ ich má možnosť pred vlastným odoslaním registračného formulára skontrolovať a prípadne aj upraviť. Používateľ súhlasí, aby Poskytovateť zahájil poskytovanie Služby neodkladne po uzatvorení Zmluvy.
2.7
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zmluva je uzatváraná v Slovenskom jazyku.
3.
PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽBY, PRÁVA A POVINNOSTI, OBSAH SLUŽBY
3.1
Používateľ je povinný zabezpečiť technické prostredie s  technickými parametrami umožňujúcími mu bezproblémový chod Služby na strane Používateľa, pričom pre prístup k Službe je Používateľ povinný využívať iba rozhranie poskytnuté mu za týmto účelom Poskytovateľom, tj. Webové rozhranie.
3.2
Používateľ je povinný chrániť svoje Prístupové údaje pre prihlásenie Používateľa do Profilu a pre prístup k Službe pred zneužitím Treťou osobou. V prípade zistenia akéhokoľvek zneužitia podľa predchádzajúcej vety je Používateľ povinný neodkladne túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Používateľa uvedenej v tomto odstavci Podmienok, Poskytovateľ nezodpovedá za ujmy, ktoré týmto Používateľovi vzniknú.
3.3
Používateľ voči Poskytovateľovi prehlasuje, zaručuje a zaväzuje sa, že:
 • je plne spôsobilý k právnemu jednaniu;
 • nevykoná registráciu, pokiaľ by jej vykonaním zo strany Používateľa došlo k porušeniu právnych predpisov;
 • všetky údaje, ktoré o sebe poskytne, sú pravdivé, úplné, presné a správne v rámci registrácie;
 • nebude používať Službu v rozpore s platnými právnymi predpismi či nebude používať Službu, pokiaľ by jej použitím zo strany Používateľa došlo k porušeniu platných právnych predpisov;
 • bude používať Službu iba k účelu, ku ktorému je Služba určená, primárne k možnosti získať Odmenu a/alebo Bonus používaním Služby;
 • sa pred zahájením používania Služby dôkladne oboznámil so Zmluvou, vrátane Podmienok, rozumie jej a bez výhrad s ňou súhlasí;
 • nebude robiť nič, čo by mohlo akokoľvek narušiť alebo poškodiť Portál, vrátanie siete a serverov pripojených k Službe, či nebude vykonávať nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť alebo znemožniť poskytovanie Služby;
 • sa nebude v súvislosti s používaním Služby dopúšťať žiadneho protiprávneho či neetického jednania;
3.4
Používateľ nesie všetkú zodpovednosť za dopad svojho jednania spojeného s používaním Služby a vyslovene súhlasí s tým, že Službu nebude používať k žiadnym aktivitám, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, Zmluvou, Podmienkami a oprávnenými záujmami Poskytovateľa či Tretích osôb (najmä Partnerov).
3.5
Používateľ sa ďalej zaručuje, zaväzuje a je plne oboznámený s tým, že nie je oprávnený:
 • využívať Službu v rozpore so Zmluvou (vrátane Podmienok);
 • využívať Službu spôsobom možným poškodiť Poskytovateľa či Tretie osoby (najmä Partnerov), primárne zakladaním Duplicitných profilov jedným subjektom a/alebo inej snahe o podvodné získavanie Odmien a/alebo Bonusov;
 • kontaktovať akéhokoľvek Partnera v súvislosti s prípadným nárokom na výplatu Odmeny a/alebo Bonusu súvisiaceho s takýmto Partnerom;
 • získávať Prístupové údaje iných Používateľov;
 • zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Služby, alebo sa pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služby;
 • vyvolať dojem, že používateĺom Služby je iný subjekt, ako Používateľ, alebo vytvárať Profily, ktorých parametre môžu budiť pohoršenie alebo sú v rozpore s morálnymi alebo etickými pravidlami;
 • porušovať práva Poskytovateľa alebo Tretích osôb iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch odst. 3.5 Podmienok;
 • pokúsiť sa jednať protiprávnym alebo zakázaným spôsobom.
3.6
Používateľ je v rámci používania Služby povinný zachovávať práva Poskytovateľa a Tretích osôb, primárne pri manipulácii s autorskými dielami či s inými predmetmi práv duševného vlastníctva.
3.7
V prípade, že Používateľ akokoľvek poruší odst. 3.5 tohto článku Podmienok, je to považované za podstatné porušenie Zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený Službu obmedziť alebo zablokovať Profil Používateľa a je taktiež oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
3.8
Obsahom Služby je činnosť Poskytovateľa smerujúca k zaisteniu Odmeny Používateľovi, ktorá je podmienená riadnym a úplným uhradením Ceny Používateľom Partnerovi a ďalej tiež zaplatením Provízie Partnerom Poskytovateľovi. Pri splnení všetkých podmienok uvedených v Podmienkach, bude Odmena vyplatená Poskytovateľom Používateľovi na Bankový účet, a to z čiastky, ktorú obdrží ako Províziu. Ďalšie činnosti Poskytovateľa, vrátane podmienok k nim sa vzťahujúcich, sú uvedené na Webovom rozhraní (napr. Bonusy).
3.9
Pretože Poskytovateľ nie je účastníkom Sprostredkovanej zmluvy, nie je obsahom Služby tj. zaistenia tejto transakcie medzi Používateľom a Partnerom a Používateľ uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že Sprostredkovaná zmluva je výhradne zmluvným vzťahom medzi Používateľom a príslušným Partnerom.
3.10
Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby všetky informácie uvedené v Katalógu boli aktuálne a zodpovedali skutočnosti a je oprávnený bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia informácie obsiahnuté v Katalógu jednostranne doplňovať, meniť či odstraňovať.
3.11
Používateľ je zodpovedný za správnosť a úplnosť svojich údajov uvedených v Profile, a to vrátane Bankového účtu a má povinnosť takéto údaje udržovať správne a úplné po celú dobu trvania Zmluvy.
3.12
Používateľ je povinný pristupovať ku každému Partnerovi a ku všetkým transakciám s týmito osobami s rovnakou opatrnosťou, ako keby vstupoval na Partnerský web priamo bez využitia Portálu.
3.13
Používateľ nie je oprávnený:
 • uzatvárať Sprostredkovanú zmluvu v mene niekoho iného;
 • platiť za plnenie podľa Sprostredkovanej zmluvy platobnými prostriedkami iných osôb, ktoré k nákupu takéhoto plnenia neudelili svoj súhlas;
 • zneužívať ponuky Partnerov, primárne objednaním plnenia podľa Sprostredkovanej zmluvy a jeho následným zrušením bez legitímneho dôvodu;
 • akokoľvek porušovať obchodné podmienky Partnerov, súvisiacich s plnením podľa Sprostredkovanej zmluvy.
3.14
Používateľ je oprávnený po celú dobu trvania Zmluvy kontrolovať stav Odmien a/alebo Bonusov uvedených v jeho Profile. V prípade, že Používateľ nesúhlasí so stavom Odmien a/alebo Bonusov uvedených v Profile, primárne nesúhlasí s výškou pripísanej Odmeny a/alebo Bonusu, je oprávnený uskutočniť reklamáciu e-mailom na email: [email protected], prípadne prostredníctvom formulára, dostupného na Webovom rozhraní v časti „Reklamácia a garancia spokojnosti“, pričom podmienky týkajúce sa uplatnenia takejto reklamácie sú uvedené na Webovom rozhraní v časti „Reklamácia a garancia spokojnosti“.
3.15
Poskytovateľ upozorňuje Používateľa, že v súlade s platnými právnymi predpismi (primárne ZDP) podliehajú príjmy Používateľa z poskytovanej Služby (primárne Odmeny) od určitého celkového ročného úhrnu dani z príjmu, pričom táto povinnosť je výhradne na strane Používateľa.
4.
ODMENY A BONUSY A PODMIENKY K NIM SA VZŤAHUJÚCE
4.1
Pre poskytnutie Služby, najmä na zabezpečenie (zaregistrovanie) Odmeny, musia byť súčasne splnené nasledujúce podmienky:
 • Používateľ musí byť prihlásený na Profile;
 • Používateľ k prístupu na Partnerský web využije odkaz (link) umiestnený v Katalógu;
 • Používateľ uzavrie Sprostredkovanú zmluvu pod svojim menom a na svoj účet;
 • Partner musí transakciu zo Sprostredkovanej zmluvy zaznamenať, potvrdiť a vyplatiť z nej Poskytovateľovi Províziu; a
 • ďalšie podmienky uvedené vo Webovom rozhraní, najmä uvedené tipy pre úspešné zaregistrovanie Odmeny.
4.2
V prípade, že budú splnené všetky podmienky na zaistenie (zaregistrovanie) Odmeny, vynaloží Poskytovateľ maximálne úsilie k dodatočnému získaniu Odmeny v prospech Používateľa, avšak Poskytovateľ nezodpovedá za to, že Odmena bude skutočne poskytnutá. Vyššie možné Odmeny sú orientačne uvedené v Katalógu a je závislá najmä od podmienok konkrétneho Partnera, pričom skutočná výška Odmeny je vždy závislá od konkrétnej transakcie podľa Sprostredkovanej zmluvy, kedy pri splnení všetkých podmienok bude najprv pripísaná Používateľovi v rámci Profilu.
4.3
Jednotlivé Bonusy sú špecifikované na Webovom rozhraní, a to vrátane podmienok ich získania (zaregistrovania) a vyplatenia. Bonusy možno použiť len v rámci Portálu na Webovom rozhraní.
4.4
Jednotlivé Odmeny a/alebo Bonusy sú evidované v Profile príslušného Používateľa, a to najmä v rámci položiek "Registrované odmeny", "Potvrdené odmeny" a "Vyplatené odmeny".
4.5
Výplata Odmeny a Bonusov Používateľovi zo strany Poskytovateľa sa riadi nasledujúcimi podmienkami:
 • výplata bude vykonaná len formou bezhotovostného prevodu na Bankový účet výhradne v zákonnej mene Slovenskej republiky, pričom náklady s ňou spojené nesie Používateľ, prípadne podľa dohody zmluvných strán aj v hotovosti pri osobnom stretnutí;
 • Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov potrebných pre výplatu, najmä za správnosť a úplnosť Bankového účtu, pričom ak vzniknú Poskytovateľovi náklady s opätovnou platbou z dôvodu porušenia tejto zodpovednosti, je Poskytovateľ oprávnený znížiť vyplácanú Odmenu či Bonus aj o náklady spojené s opätovnou platbou Používateľovi ;
 • Poskytovateľ nie je ďalej zodpovedný za zaslanie príslušnej výplaty Používateľovi, ak akýkoľvek údaj pre výplatu nebol správny či úplný (najmä Bankový účet);
 • v prípade, že Používateľ vykoná zmenu Bankového účtu, je Poskytovateľ oprávnený pozdržať výplatu Odmeny či Bonusu o 5 pracovných dní, a to z dôvodu ochrany Používateľa;
 • v prípade, že budú splnené ďalšie podmienky na výplatu Odmeny a/alebo Bonusu uvedené na Webovom rozhraní (vrátane Podmienok).
4.6
Výplata Odmeny nebude vykonaná, najmä ak:
 • Partner neuhradil Poskytovateľovi Províziu;
 • Províziu nemožno prepojiť so žiadnym Profilom;
 • Provízia sa vzťahuje k Profilu, ktorý bol zrušený/odstránený;
 • Provízia je spojená s transakciou, ktorá je označená ako falošná alebo ak Používateľ porušil Podmienky a/alebo obchodné podmienky Partnera vzťahujúce sa k Sprostredkovávanej zmluve;
 • Provízia je spojená s transakciou vykonanou Používateľom v mene alebo v prospech osoby odlišnej od takéhoto Používateľa.
 • dôjde k odstúpeniu od Sprostredkovanej zmluvy, na základe ktorej bola Odmena pripísaná;
 • Používateľ neposkytol potrebnú súčinnosť pre realizáciu výplaty peňažných prostriedkov v jeho prospech;
 • Profil Používateľa vykazuje akýkoľvek znak duplicitného profilu (rozhodnutie o tom, je výhradne v právomoci Poskytovateľa);
 • nebude splnená akákoľvek iná podmienka na zabezpečenie (zaregistrovanie) Odmeny na Webovom rozhraní, vrátane Podmienok.
4.7
Odmeny a/alebo Bonusy nie je Používateľ oprávnený akokoľvek zlučovať s Odmenami a/alebo Bonusmi iného Používateľa a ďalej Používateľ berie na vedomie, že predaj či výmena akejkoľvek Odmeny je vyslovene zakázaná. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia Používateľom je považované za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
4.8
Finančné prostriedky (Odmena a/alebo Bonus), ktoré nebudú vyplatené Používateľovi z dôvodov uvedených na Webovom rozhraní, vrátane Podmienok, sa stávajú majetkom Poskytovateľa.
4.9
Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu Zmluvy Používateľom (vrátane Podmienok) a Používateľovi bola zaregistrovaná akákoľvek Odmena a/alebo Bonus a táto Odmena a/alebo Bonus už bol Používateľovi vyplatený, je Používateľ povinný uhradiť vyplatenú Odmenu a/alebo Bonus Poskytovateľovi späť, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od obdržania písomnej výzvy Poskytovateľa.
5.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ, POUŽÍVANIE COOKIES A PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU
5.1
Poskytovateľ v súlade s Podmienkami požaduje od Používateľa povinné Osobné údaje. Používateľ môže dobrovoľne oznámiť Poskytovateľovi ďalšie nepovinné údaje.
5.2
Poskytovateľ po Používateľovi nevyžaduje Citlivé údaje, resp. Používateľ nie je povinný poskytnúť Poskytovateľovi Citlivé údaje. Ak tak Používateľ urobí, resp. poskytne Poskytovateľovi akékoľvek Citlivé údaje, robí tak dobrovoľne podľa svojho vlastného uváženia.
5.3
Poskytovateľ zhromažďuje a uchováva Používateľom zadané Osobné údaje v zabezpečenej databáze, kde sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou dostupných moderných technológií. Poskytovateľ zaisťuje všetky aktuálne známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi Tretích osôb.
5.4
Poskytovateľ uvádza, že nebude bez predchádzajúceho povolenia Používateľovi spracovávať, zdieľať, predávať ani používať Osobné údaje obsiahnuté v Profile spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami. Za použitie Osobných údajov v súlade s Podmienkami sa o.i. považuje aj poskytnutie takýchto údajov Tretím osobám na účely fungovania Služby (najmä Partnerom), vrátane prípadov spojených s platobným stykom.
5.5
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený spracovávať, zhromažďovať Osobné údaje za účelom poskytovania Služby a na štatistické účely.
5.6
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ bude Osobné údaje využívať aj na marketingové účely t.j. k vedeniu databázy používateľov Webového rozhrania a na ponúkanie tovaru a služieb a zasielania obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami, a to po dobu neurčitú. Používateľ má možnosť odmietnuť zasielanie obchodných oznámení vždy pomocou odkazu obsiahnutého v obchodnom oznámení.
5.7
Používateľ súhlasom s Podmienkami udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním Osobných údajov poskytnutých Používateľom Poskytovateľovi za účelom používania Služby.
5.8
Poskytovateľ ako správca Osobných údajov je oprávnený poveriť Tretiu osobu spracovateľom Osobných údajov.
5.9
Súhlas Používateľa so spracovaním Osobných údajov je dobrovoľný, kedykoľvek po založení Profilu odvolateľný a to písomne ​​na adrese Poskytovateľa, prípadne e-mailom na: [email protected] Používateľ berie na vedomie, že po takomto odvolaní Poskytovateľ zaistí likvidáciu všetkých údajov Používateľa, ktoré Poskytovateľovi na účel používania Služby poskytol a súčasne dôjde k obmedzenému či úplnému zneprístupneniu Služby a to v rozsahu, v akom je pre používanie Služby spracovania Osobných údajov nutné.
5.10
Používateľ má od okamihu založenia Profilu právo kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o informáciu o spracovávaní. V takom prípade Poskytovateľ poskytne Používateľovi informácie v rozsahu stanovenom. Ak sa Používateľ domnieva, že Poskytovateľ spracúva Osobné údaje v rozpore so Zmluvou, má právo požiadať Poskytovateľa (alebo spracovateľa) o vysvetlenie alebo požadovať, aby Poskytovateľ (alebo spracovateľ) odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Osobných údajov. Používateľ je ďalej oprávnený sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.
5.11
Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ môže byť povinný poskytnúť Osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti (napr. v rámci súdnych či správnych konaní).
5.12
Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy Tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k Osobným údajom a/alebo k Profilu a/alebo k príslušnej databáze Poskytovateľa, a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia Tretím osobám.
5.13
Používateľ udeľuje zhora uvedené súhlasy so spracovaním Osobných údajov na Webovom rozhraní na dobu neurčitú, najneskôr však do odvolania súhlasu v zmysle odst. 5.9 Podmienok. Osobné údaje môžu byť Poskytovateľom uchovávané aj po skončení poskytovania Služby a/alebo po zrušení Profilu, a to za účelom urýchlenia neskoršej novej registrácie alebo zasielania obchodných oznámení, s výnimkou prípadu, kedy Používateľ svoj súhlas v zmysle odst. 5.9 Podmienok odvolá.
5.14
Poskytovateľ má ďalej prístup k informáciám ukladaným prostredníctvom Cookies a tieto informácie využíva najmä za účelom správy Portálu, monitorovanie aktivít používateľa v rámci Portálu, zberu súhrnných údajov o používateľoch portálu a iné štatistické účely. Udelením súhlasu so spracovaním Osobných údajov podľa Podmienok Používateľ súhlasí s oprávnením Poskytovateľa využívať informácie získané prostredníctvom Cookies na účely podľa tohto odseku Podmienok, vrátane povolenia priradiť tieto informácie k informáciám, ktoré môžu identifikovať konkrétneho Používateľa. Používateľ môže blokovať ukladanie Cookies prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, avšak v prípade takéhoto blokovania môže byť fungovanie niektorých alebo všetkých funkcií Portálu a/alebo Služby obmedzené alebo znemožnené, vrátane toho, že používateľa nebude možné identifikovať pre účely zaistenia (zaregistrovania) Odmeny. Tu uvedený súhlas Používateľa platí aj pre prípad, že Používateľ využije tzv. lištu do prehliadača, ktorá je bližšie špecifikovaná na Webovom rozhraní.
5.15
Celý obsah prístupný na Webovom rozhraní, obsah Služby, ako aj webový obsah, ktorý sa Službou súvisí a všetky na ňu publikované materiály (najmä texty, šablóny, fotografie, logá, obrázky, videá atď.), vrátane programového vybavenia Webového rozhrania, je chránený autorským právom Poskytovateľa a môže byť tiež chránený aj právami tretích osôb. Používateľ nie je oprávnený obsah podľa predchádzajúcej vety Podmienok akokoľvek upravovať, meniť, kopírovať, šíriť, rozmnožovať či používať na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
5.16
Používateľ berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek porušenia odst. 5.15 Podmienok Používateľom, je Poskytovateľ oprávnený uplatňovať voči Používateľovi príslušné nároky z takéhoto porušenia, najmä potom nároky z autorských práv podľa AZ, vrátane nároku na náhradu akejkoľvek majetkovej a nemajetkovej ujmy takýmto porušením spôsobenej.
5.17
Poskytovateľ má právo neustále monitorovať obsah Portálu na zabezpečenie jeho chodu a vyhradzuje si právo bez predchádzajúceho upozornenia zmazať všetok obsah Portálu, ktorý je, alebo môže byť, uznaný ako nevhodný a/alebo v rozpore s právnymi predpismi, ako aj má Poskytovateľ právo na úpravu, zmenu, zmazanie a/alebo zákaz obsahu Portálu, ktorý považuje inak za závadný.
5.18
Používateľ berie na vedomie a uzavretím Zmluvy súhlasí, že všetky diskusie, komentáre, hodnotenie a/alebo správy v diskusnom fóre a/alebo v chat miestnostiach a/alebo v iných komunikačných kanáloch týkajúcich sa Portálu vkladá bez nároku na akúkoľvek odmenu, sú verejné, nie súkromné, a môžu byť teda prečítané bez vedomia Používateľa, pričom vyjadrujú názory ich autorov, nie názory Poskytovateľa a Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií v nich obsiahnutých a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi. Akákoľvek komunikácia, ktorá bude prebiehať na Portáli (v diskusných fórach, skupinách chat miestnostiach a/alebo inde) sa považuje za verejnú, pričom publikovaním svojich komentárov, správ a/alebo iných informácií na Portáli Používateľ poskytuje Poskytovateľovi právo používať tieto komentáre, správy a/alebo iné informácie Používateľa na reklamné účely, propagáciu, výskum trhu alebo na iný účel v rámci právnych predpisov.
6.
DOBA TRVANIA POSKYTOVANIA SLUŽBY A MOŽNOSTI UKONČENIA ZMLUVY
6.1
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je možné ju ukončiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • dohodou zmluvných strán a to ku dňu uvedenému v takejto dohode; alebo
 • odstúpením od Zmluvy; alebo
 • výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu a to s 1 (jedno) mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
6.2
Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu jej podstatného porušenia Používateľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať:
 • jednanie Používateľa, ktoré akokoľvek ohrozuje alebo je schopné akokoľvek ohroziť Portál či poskytovanú Službu ako takú;
 • používanie Služby alebo jej časti v rozpore s dobrými mravmi alebo právnymi predpismi; alebo
 • jednanie Používateľa, ktoré je schopné priamo alebo nepriamo poškodiť dobré meno Poskytovateľa a/alebo povesť Portálu; alebo
 • porušenie Zmluvy Používateľom, ktoré je v zmysle Podmienok považované za podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • prípad akéhokoľvek Opakovaného porušenia.
6.3
Poskytovateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre prípad, že sa Portál stane nespôsobilým (právne alebo technicky) na poskytovanie Služby.
6.4
Používateľ je za podmienok § 1829 a nasl. OZ oprávnený odstúpiť od Zmluvy (ak je uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku) bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od jej uzavretia bez akejkoľvek sankcie.
6.5
Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane, pričom na účely Zmluvy sa za dodržania písomnej formy (aj pre výpoveď Zmluvy) považuje tiež komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty - e-mailu.
6.6
Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o zodpovednosti za ujmu/škodu a ostatných práv a povinností založených zmluvou, ktoré majú podľa zákona alebo zmluvy trvať aj po jej zrušení. Poskytovateľ je oprávnený akékoľvek svoje nároky voči Používateľovi (vrátane nárokov na náhradu ujmy či škody) započítať oproti prípadnej pohľadávke Používateľa na výplatu Odmeny a/alebo Bonusu.
6.7
Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, bude Používateľovi zneprístupnený a následne odstránený jeho Profil.
7.
VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
7.1
Poskytovateľ poskytuje Používateľovi Službu ,,tak ako je" a Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi žiadne záruky ohľadne Služby, najmä Používateľovi nezaručuje, že:
 • Portál a Služba bude dostupná nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni;
 • Portál a Služba budú poskytované bez chýb a/alebo budú plne funkčné.
7.2
Poskytovateľ nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Používateľovi vznikne v súvislosti s používaním Portálu a/alebo Služby, najmä nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu spôsobenú:
 • nefunkčnosťou či nedostupnosťou Portálu a/alebo Služby a/alebo ich prerušením a/alebo poruchou;
 • sťahovaním informácií zverejnených na Portáli;
 • stratou informácií Používateľa a/alebo neoprávneným prístupom k informáciám Používateľa;
 • zneužitím Portálu a/alebo Služby zo strany iného Používateľa a/alebo Tretích osôb;
 • ukončením prevádzkovania Portálu a/alebo Služby.
7.3
Poskytovateľ ďalej nezodpovedá Používateľovi za úplnosť, správnosť a pravdivosť informácií uvedených v Katalógu a teda nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Používateľovi v súvislosti s tým vznikne, najmä nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu spôsobenú neúplnosťou, nepresností, nepravdivosti či neaktuálnosťou akékoľvek informácie uvedenej v Katalógu.
7.4
Kliknutím na odkazy na Portáli môže dôjsť k jeho opusteniu a k presmerovaniu na Partnerské weby. Vo vzťahu k Partnerským webom nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu v súvislosti s nimi vzniknutú. Poskytovateľ odporúča Používateľovi zoznámiť sa s podmienkami používania, obchodnými či inými podmienkami prevádzkovateľov takýchto webových stránok tretích subjektov.
7.5
Poskytovateľ ďalej Používateľovi nezodpovedá:
 • za stav a množstvo/rozsah Partnerom Používateľovi poskytnutého tovaru či poskytnutých služieb podľa Sprostredkovávanej zmluvy, ani za splnenie akýchkoľvek ďalších v nej uvedených práv a povinností;
 • za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Používateľovi vznikne v súvislosti s uzavretím Sprostredkovávanej zmluvy;
 • za tovar alebo služby poskytnuté Partnerom Používateľovi, najmä za ich bezpečnosť a pod. Používateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za svoje rozhodnutia a činy pri používaní tovaru či využívaní služby zakúpených podľa Sprostredkovanej zmluvy.
8.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA
8.1
Všetky právne vzťahy Zmluvou výslovne neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä OZ a právnymi predpismi súvisiacimi (vrátane ZOS), a to aj pre prípad, že právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok. Pre riešenie akýchkoľvek sporov zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
8.2
Tam, kde Zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú komunikáciu v písomnej forme (napr. Výpoveď Zmluvy), postačí, ak je správa odoslaná prostredníctvom e-mailu alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o obsahu správy a ich odosielateľovi.
8.3
Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Zmluvy či Podmienok vyžadujú písomnú formu.
8.4
Znenie Podmienok môže Poskytovateľ jednostranne meniť či dopĺňať, pričom Podmienky sú pre Používateľa platné vždy v aktuálnom znení na Webovom rozhraní ku dňu uzatvorenia zmluvy. V prípade už uzavretých zmlúv oznámi Poskytovateľ Používateľovi zmenu Podmienok na Webovom rozhraní, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok mohol Používateľ bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť, pričom Používateľ je oprávnený v lehote 14 dní od prijatia tejto informácie odstúpiť od zmluvy, ak so zmenou Podmienok nesúhlasí, a to jeho zaslaním na e-mail [email protected] Ak Používateľ od Zmluvy v stanovenej lehote neodstúpi, platí, že so zmenou Podmienok súhlasí. Používateľ berie tiež na vedomie, že za prejavenie súhlasu Používateľa so zmenou Podmienok sa považuje pokračovanie vo využívaní Portálu a Služby zo strany Používateľa aj po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok. Ak Používateľ nesúhlasí so zmenami Podmienok, je povinný zdržať sa používania Portálu a Služby po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok.
8.5
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČ: 000 20 869, so sídlom Dolná 179/46, 974 01, Banská Bystrica, internetová adresa: www.soi.sk.
8.6
Kontaktné údaje Poskytovateľa sú:
 • adresa pre poštové doručovanie: Školská 694/32, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00;
 • adresa pre online komunikáciu: [email protected];
 • adresa pre reklamácie: formulár prístupný na Webovom rozhraní, prípadne [email protected]
8.7
Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10. 8. 2017 a nahrádzajú znenie z dňa 1. 2. 2017.

Prihlásiť sa

Tu sa môžete prihlásiť pomocou Vašich prihlasovacích údajov

Zabudli ste heslo?
alebo Prihlásiť cez Facebook Prihlásiť cez Google

Registrovať sa

Zaregistrujte sa zadarmo a začnite využívať PlnáPeňaženka.sk

alebo Prihlásiť cez Facebook Prihlásiť cez Google