Zľavomber plný prekvapení

Akcia skončila 30. 9. 2021
Zľavomber plný prekvapení

Pravidlá a podmienky propagačnej kampane nazvanej „Zľavomber plný prekvapení“ (ďalej len „pravidlá a podmienky“)

 

§ 1. Všeobecné ustanovenia kampane

 1. Propagačná kampaň nazvaná „Zľavomber plný prekvapení“ (ďalej len „kampaň“) je marketingová akcia navrhnutá a realizovaná spoločnosťou Prima Digital, s. r. o. so sídlom Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Městským soude v Praze, oddiel: Sro, vložka číslo: C 298322/MSPH (ďalej len „organizátor“).
 2. Cieľom kampane je poskytnúť účastníkom spĺňajúcich všetky tu definované podmienky exkluzívne zľavové ponuky od partnerov zapojených do kampane (ďalej len „partneri“ alebo jednotlivo „partner“), a to po celú dobu trvania kampane na internetových stránkach a finančný bonus v celkovej výške 800 €. 
 3. Tieto pravidlá a podmienky sú zverejnené na internetovej stránke kampane na tomto odkaze: www.plnapenazenka.sk/nakupy/septembrova-kampan (ďalej len „stránky“) po celú dobu trvania kampane (pozri nižšie). 
 4. Táto kampaň v žiadnom prípade nie je a ani by nemala byť považovaná za hazardnú hru. 

§ 2. Podmienky účasti v kampani 

 1. Kampaň je určená výhradne pre užívateľov (tzn. fyzické osoby, ktoré sú zaregistrované na portáli plnapenazenka.sk, ktorí majú najmenej 16 rokov) (ďalej len „účastníci“), ktorí splnili/splnia všetky nižšie uvedené podmienky po celý čas trvania kampane (ako je popísané nižšie): 
 1. Nárok na finančný bonus získa prvých 800 účastníkov, ktorým sa v priebehu mesiaca september 10x po prihlásení zobrazí pop-up na stránke www.plnapenazenka.sk a na tento pop-up kliknú (buď na ponuku s presmerovaním do e-shopu alebo na krížik pre zatvorenie exkluzívnej ponuky). Následne taký účastník získa časť z vypísaného bonusu 800 €.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o vyradení účastníka z kampane v prípade porušenia týchto pravidiel a podmienok, ako aj v prípade vykonávania činností, ktoré poškodzujú alebo kompromitujú dobré meno organizátora alebo Partnera, jeho povesti alebo záujmu. V takom prípade strácajú vylúčení účastníci právo získať akúkoľvek odmenu. Pokiaľ odmenu už vylúčení účastníci obdržali, môže od nich organizátor požadovať ekvivalentnú náhradu. 

§ 3. Doba trvania kampane 

 1. Kampaň začína 1. 9. 2021 a končí 30. 9. 2021 (ďalej len „doba trvania kampane“), čo znamená, že exkluzívne zľavové ponuky môže účastník získať len počas trvania kampane alebo počas termínu platnosti zľavovej ponuky.
 2. V rovnakom termíne môže účastník získať finančný bonus.

§ 4. Mechanika kampane 

 1. Organizátor sa zaväzuje poskytnúť exkluzívnu zľavovú ponuku účastníkom spĺňajúcim všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách a podmienkach v dobe trvania kampane od partnera.
 2. Za účelom získania exkluzívnej zľavovej ponuky sú účastníci povinní byť zaregistrovaní a prihlásení na internetovej stránke www.plnapenazenka.sk, na ktorej kampaň prebieha. 
 3. Každý deň bude na úvodnej stránke portálu www.plnapenazenka.sk zverejnená jedna exkluzívna ponuka partnera pre.
 4. Informácie o zľavovej ponuke sa účastníci dozvedia až v čase jej platnosti.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie exkluzívnej zľavovej ponuky ktorémukoľvek účastníkovi, ktorý sa na internetovej stránke www.plnapenazenka.sk riadne nezaregistroval alebo neprihlásil.
 6. Nárok na finančný bonus získa prvých 800 účastníkov, ktorým sa v priebehu mesiaca september 10x zobrazí pop-up na stránke www.plnapenazenka.sk a kliknú na pop-up (buď na ponuku s presmerovaním do e-shopu alebo na krížik pre zatvorenie exkluzívnej ponuky). Následne taký účastník získa časť z vypísaného bonusu 800 €.
 7. Pripisovanie finančných bonusov účastníkom bude ukončené po vyčerpaní celkového finančného bonusu vo výške 800 € alebo po ukončení "Propagačnej kampane" 30. 9. 2021.

§ 8. Záverečné ustanovenia kampane

Tieto pravidlá a podmienky sú záväzné pre všetky strany zúčastňujúce sa kampane. Pravidlá a podmienky stanovujú zásady kampane, kritériá oprávnenosti kampane, práva a povinnosti organizátora, správcu a účastníkov.