ŠTATÚT SÚŤAŽE

Facebooková súťaž
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.
Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Prima Digital s.r.o.
Sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 07282362
DIČ: CZ07282362
Zapísaný v registri: vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298322
2.
Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutočňuje so začiatkom vo štvrtok a koncom v nedeľu. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
3.
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť Používateľ cashback portálu Plná Peňaženka podľa Podmienok použitia.
4.
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Organizátora, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.
5.
Podmienky účasti v súťaži
Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže do komentára napíše odpoveď na položenú otázku vo Facebookovom príspevku. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie výhercu prostredníctvom Facebookového mena na Facebookovej stránke Plnej Peňaženky. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť iba raz. Na výhru nevzniká právny nárok a Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez náhrady.
6.
Výhra
Výhra je definovaná v súťažnom príspevku na Facebooku.
7.
Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodne.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke Plnej Peňaženky. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom správy na Facebooku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
8.
Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude výhercovi odoslaná poskytovateľom výhry ak nebolo dohodnuté inak.
9.
Ochrana osobných údajov
Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke „Zásady ochrany osobných údajov“.
10.
Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Prahe, dňa 10. 06. 2020